مایونز

مایونز

تاریخچه

تاریخچه مایونز ۲۴۰ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز ۶۳۰ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز ۹۷۰ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز ۱۴۰۰ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز ۳۰۰ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز کم چرب ۲۶۵ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز کم چرب ۴۶۰ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز بی + ۲۵۵

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.

تاریخچه مایونز ساشه ۱۸ گرم

اولين رد پاي نام مايونز را در يك دستور پخت ژله در سال 1806 مي‌توان يافت كه البته در آن از تخم‌مرغ كه تركيب اصلي مايونز است استفاده نشده بود. از همين رو به نظر مي‌رسد لغت مايونز تا قبل از قرن نوزدهم براي تركيبات ژله‌مانند استفاده مي‌شد. انگليس و فرانسه هر كدام مدعي ابداع اصل اين سس هستند اما برخي معتقدند بر خلاف تصور، مايونز يا ماهونز در اصل اسپانيايي است و بعد از پيروزي فرانسه بر اين مناطق، به فرانسه رفت و تركيبات امروزي به آن اضافه شد. رنگ سس مايونز معمولا سفيد است اما در صورت داشتن تركيباتي مثل سس خردل يا ليموترش ممكن است رنگ آن تغيير كند. در بيشتر دستور ساخت‌هاي سس مايونز، تخم مرغ، روغن زيتون و سركه عناصر اصلي هستند و تقريبا همه جا به‌صورت سرد سرو مي‌شود. بعد از ورود سس مايونز به ايران، تركيبات اصلي آن با ذائقه‌ي مردم ايران تغيير كرد و امروزه يكي از سس‌هاي معمول يك سفره‌ي ايراني است.