حاکمیت شرکتی

الف) اصول و رویه ها توامان با ارتقای جایگاه شرکت در صنعت و حوزه عملیات اصلی، به منظور تقویت ساز و کارهای اثربخش حاکمیت شرکتی، استقرار

بیشتر بخوانید

گزارش پایداری

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه های

بیشتر بخوانید

آرشیو