گزارش پایداری

شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه های

بیشتر بخوانید

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ۲۹ اﺳﻔﻨﺪ۱۴۰۱

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۱۲ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻓﺸـﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه ﻧﺰد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۹۰ اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن

بیشتر بخوانید

آرشیو