عسل و مربا

عسل و مربا

تاریخچه عسل طبیعی

عسل مهرام حاصل انتخاب دقیق از عسل های جمع آوری شده صد در صد طبیعی و تحت نظارت می باشد. عطر و طعم این محصول در طی سال های متمادی باعث ایجادجایگاه ویژه ای در بین مصرف کنندگان عسل طبیعی شده است.

تاریخچه مربای بالنگ

تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذایی خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا، چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. انواع مرباهای شرکت مهرام با استفاده از میوه های مرغوب و تازه در فصل برداشت، تولید می گردد و دارای بیشترین میزان میوه خالص نسبت به محصولات مشابه می باشد.

تاریخچه مربای هویج

تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذایی خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا، چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. انواع مرباهای شرکت مهرام با استفاده از میوه های مرغوب و تازه در فصل برداشت، تولید می گردد و دارای بیشترین میزان میوه خالص نسبت به محصولات مشابه می باشد.

تاریخچه مربای به

تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذایی خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا، چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. انواع مرباهای شرکت مهرام با استفاده از میوه های مرغوب و تازه در فصل برداشت، تولید می گردد و دارای بیشترین میزان میوه خالص نسبت به محصولات مشابه می باشد.

تاریخچه مربای آلبالو

تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذایی خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا، چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. انواع مرباهای شرکت مهرام با استفاده از میوه های مرغوب و تازه در فصل برداشت، تولید می گردد و دارای بیشترین میزان میوه خالص نسبت به محصولات مشابه می باشد.

تاریخچه مربای توت فرنگی

تولید مربا با هدف ایجاد تنوع در سفره غذایی خانواده ها و گنجاندن یک غذای جدید در صبحانه افراد بوده است. در حال حاضر هم تنوع در بازار تولید مربا، چنین هدفی را پررنگ تر کرده است. انواع مرباهای شرکت مهرام با استفاده از میوه های مرغوب و تازه در فصل برداشت، تولید می گردد و دارای بیشترین میزان میوه خالص نسبت به محصولات مشابه می باشد.