ترشی موسیر

__

ترشی به عنوان یکی از چاشنی های رایج و اشتها آور در کنار انواع غذاها در منطقه خاورمیانه استفاده می گردد.

ترکیبات:موسیر، سرکه تقطیری (اسیدیته ۱۱%)، نمک تصفیه خوراکی حداکثر ۲%، زرد چوبه، آب