آب لیمو ترش

__

آبلیمو ترش مهرام حاصل استخراج مستقیم از لیموی تازه شیراز است که کلیه خواص تغذیه ای لیموی تازه را به همراه دارد. آبلیمو ترش مهرام حاصل استخراج مستقیم از لیموی تازه شیراز است که کلیه خواص تغذیه ای لیموی تازه را به همراه دارد. آبلیمو ترش مهرام حاصل استخراج مستقیم از لیموی تازه شیراز است که کلیه خواص تغذیه ای لیموی تازه را به همراه دارد. آبلیمو ترش مهرام حاصل استخراج مستقیم از لیموی تازه شیراز است که کلیه خواص تغذیه ای لیموی تازه را به همراه دارد.

ترکیبات:آب لیمو ترش ،آنتی اکسیدان (متابی سولفیت سدیم حداکثر۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم)