ترشی سیر مروارید

__

ترشی به عنوان یکی از چاشنی های رایج و اشتها آور در کنار انواع غذاها در منطقه خاورمیانه استفاده می گردد.

ترکیبات:سیر، سرکه تقطیری ۱۱%، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر ۲%، آب