شور بامیه

__

ترشی به عنوان یکی از چاشنی های رایج و اشتها آور در کنار انواع غذاها در منطقه خاورمیانه استفاده می گردد.

ترکیبات: بامیه، سرکه تقطیری۱۱%، نمک تصفیه خوراکی (حداکثر ۳/۵%)، آب