عسل طبیعی

__

عسل مهرام حاصل انتخاب دقیق از عسل های جمع آوری شده صد در صد طبیعی و تحت نظارت می باشد. عطر و طعم این محصول در طی سال های متمادی باعث ایجادجایگاه ویژه ای در بین مصرف کنندگان عسل طبیعی شده است.

ترکیبات:عسل