سالادالویه (ساناز سانیا)

زمان آماده سازی: ۹۰ دقیقه
زمان پخت: ۶۰ دقیقه

سالاد الویه (رزا منتظمی)

زمان آماده سازی: ۶۰ دقیقه
زمان پخت: ۶۰ دقیقه

سالاد الویه ایران نجف دریا بندری

زمان آماده سازی: ۶۰ دقیقه
زمان پخت: ۴۰ دقیقه