آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده


آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده شركت گروه توليدی مهرام(سهامي عام)
به شماره ثبت ١٤٤٩٨ ،شناسه ملی ١٠١٠٠٥٤٢٢٢١و سرمايه ثبتی ۱۰۰۰  ميليارد ريال

الف) زمان و محل برگزاري مجمع
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت يا نماينـدگان قـانونی آنهـا دعـوت بـه عمـل مـی آيـد تـا در جلسه مجمع عمـومی فـوق العـاده شـركت كـه در سـاعت١٠ صـبح روز چهارشـنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ در محـل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران واقـع در خيابـان طالقـانی، نـبش خيابـان فرصـت، سـاختمان شـماره ٢ ( ساختمان جديد) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه
١-استماع گزارش توجيهي هيئت مديره و گزارش بازرس قانوني در خصوص لزوم افزايش سرمايه.
٢ -اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه.
٣ -اصلاح مفاد اساسنامه در انطباق با ضوابط و مقررات مصوب و ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار.
٤ -تصميم گيری در ارتباط با ساير مواردی كه در صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده است.

توضيحات:
١ -در اجراي ماده ٩٩ قانون تجارت از سـهامداران محتـرم يـا نماينـدگان آنهـا كـه تمايـل بـه حضـور در جلسه مجمع فوق الذكر را دارند، درخواست مـي گـردد بـا در دسـت داشـتن اصـل مـدرك شناسـايی (شناســنامه و كــارت ملــی) در سـاعت اداري روزه های دوشــنبه و سـه شـنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ بــه آدرس شــركت واقــع در ابتــدای خيابــان مطهــری بعــد از هتــل بــزرگ تهــران، پــلاك٣٣٣ واحــد امــور ســهام مراجعــه و نســبت بــه اخــذ برگــه ورود بــه جلســه اقــدام نماينــد.
ارائه اصل وكالـت رسـمی و يـا معرفـی نامـه توسـط نماينـدگان قـانونی سـهامداران محتـرم، مطـابق ضـوابط سـازمان بـورس، عـلاوه بـر مـدارك فـوق الـذكر ضــروری ميباشــد. بـديهی اسـت تنهـا سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند كه برگ ورود به جلسه را دريافت نموده باشند.
٢ -از كليه سهامداران و نمايندگان محترم ايشان درخواست ميگردد براي حفظ سلامت خود و ديگر حاضرين در جلسه مجمع، تمام اصول بهداشتي لازم را رعايت نمايند.

Share on pinterest
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter