آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام)
به شماره ثبت ١۴۴٩٨ ،شناسه ملی ١٠١٠٠۵۴٢٢٢١و سرمایه ثبتی ۱۰۰۰  میلیارد ریال

الف) زمان و محل برگزاری مجمع
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نماینـدگان قـانونی آنهـا دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا در جلسه مجمع عمـومی فـوق العـاده شـرکت کـه در سـاعت١٠ صـبح روز چهارشـنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ در محـل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقـع در خیابـان طالقـانی، نـبش خیابـان فرصـت، سـاختمان شـماره ٢ ( ساختمان جدید) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه
١-استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص لزوم افزایش سرمایه.
٢ -اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
٣ -اصلاح مفاد اساسنامه در انطباق با ضوابط و مقررات مصوب و ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴ -تصمیم گیری در ارتباط با سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

توضیحات:
١ -در اجرای ماده ٩٩ قانون تجارت از سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان آنهـا کـه تمایـل بـه حضـور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند، درخواست مـی گـردد بـا در دسـت داشـتن اصـل مـدرک شناسـایی (شناســنامه و کــارت ملــی) در سـاعت اداری روزه های دوشــنبه و سـه شـنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ بــه آدرس شــرکت واقــع در ابتــدای خیابــان مطهــری بعــد از هتــل بــزرگ تهــران، پــلاک٣٣٣ واحــد امــور ســهام مراجعــه و نســبت بــه اخــذ برگــه ورود بــه جلســه اقــدام نماینــد.
ارائه اصل وکالـت رسـمی و یـا معرفـی نامـه توسـط نماینـدگان قـانونی سـهامداران محتـرم، مطـابق ضـوابط سـازمان بـورس، عـلاوه بـر مـدارک فـوق الـذکر ضــروری میباشــد. بـدیهی اسـت تنهـا سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.
٢ -از کلیه سهامداران و نمایندگان محترم ایشان درخواست میگردد برای حفظ سلامت خود و دیگر حاضرین در جلسه مجمع، تمام اصول بهداشتی لازم را رعایت نمایند.

اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter