• دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، شماره ۳۳۳ ساختمان مهرام
  • تلفن:                                                   1664
  •                                           87700078 21 98+
  • تلفن انتقادات و پیشنهادات:      88701003 21 98+
  • شرکت پخش پرنیان:            9-86190793 21 98+
  • واحد فروش رستوران ها:          88718753 21 98+