• دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، شماره ۳۳۳ ساختمان مهرام
  • تلفن:                                      1664
  •                                       87700078 21 98+
  • تلفن انتقادات و پیشنهادات:  88701003 21 98+
  • شرکت پخش پرنیان:           88726094 21 98+
  • واحد فروش رستوران ها:      88718753 21 98+