– تماس با ما

دفتر مرکزی:تهران، خیابان مطهری، شماره ۳۳۳ ساختمان مهرام

تلفن:                                      ۱۶۶۴ | ۸۷۷۰۰۰۷۸ ۲۱ ۹۸+

تلفن انتقادات و پیشنهادات:                   ۸۸۷۰۱۰۰۳ ۲۱ ۹۸+

شرکت پخش پرنیان:                            ۹-۸۶۱۹۰۷۹۳ ۲۱ ۹۸+

واحد فروش رستوران ها:                       ۸۸۷۱۸۷۵۳ ۲۱ ۹۸+