امور سهام

ni

سهامداران و بازدیدکنندگان محترم می توانند برای مشاهده و دریافت کلیه گزارش ها و اطلاعات مالی گروه تولیدی مهرام به سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به آدرس اینترنتی کدال مراجعه و در بخش جستجوی اطلاعیه ها با وارد نمودن نماد گروه تولیدی مهرام (غمهرا) نسبت به مشاهده و دریافت اطلاعات مورد نیاز خود اقدام نمایند.

فیلم‌های تبلیغاتی